top of page

Så här hanteras dina personuppgifter

 

GDPR (General Data Protection Regulation ) är EU:s nya dataskyddsförordning som gäller i alla unionens länder.

Lagstiftningen har kommit till för att skydda den personliga integriteten.Eftersom bilder ingår i begreppet personuppgift påverkar den nya lagen Bengt Bakom Kameran AB.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. 

​I Sverige faller all behandling som omfattas av Tryckfrihetsförordningen (TL) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) utanför GDPR. Men även behandling utan koppling till TF och YGL undantas, om ditt syfte är journalistiskt, konstnärligt, litterärt eller akademiskt skapande.

Personuppgiftsansvarig samt kontaktperson är Bengt Lanner, ägare.

 

Förteckning över information som i relevanta fall lagras

Bild och bildens metadata vilket inkluderar tidpunkt och eventuellt plats för fotografering.

Märkning av bild vilket kan inkludera personnamn, tillämplig kategorisering av bild samt beskrivning av bildens innehåll.

Anteckningar och kontaktuppgifter för att kunna genomföra uppdraget, vilket kan inkludera namn, adresser, telefonnummer, personnummer, fakturauppgifter.

Av kunder tillhandahållna personuppgifter som exempelvis namnlistor för personalfotograferingar.

Elektronisk korrespondens.

Bilder som visas på webbsida, Facebook samt Instagram.

Information om besök på hemsidan som bearbetas av Google Analytics.

Vid order i webbshoppen lagras beställningsdata såsom namn, adress, telefonnummer, mailadress, ordernummer, vad som är beställt och belopp. Kreditkortsnummer lagras inte av Bengt Bakom Kameran, då det endast hanteras av leverantören Stripe.

 

Lagring och tillgång till data

Samtliga data lagras tillfälligt på kamerornas minneskort och därefter på lokala hårddiskar. Endast personuppgiftsansvarig har direkt tillgång till dessa data.

För digital leverans av bildfiler till kund, lagras nedladdningsbara bildfiler hos WeTransfer eller Dropbox.
Foton på hemsidan hanteras av företagets webbleverantörer Wix.

 

Vilka lämnar jag ut personuppgifter till?

Vi delar endast personuppgifter med andra aktörer när det behövs för ett specificerat ändamål. I flera fall anlitar vi underleverantörer, dessa kommer att ta del av personuppgifterna i egenskap av personuppgiftsbiträden. Det innebär att de endast får använda sig av uppgifterna för våra ändamål, det får inte använda dem för något eget syfte eller vinning och de skall också följa regler kring personuppgifter. Dessa typer av underleverantörer kan vara t.ex. tryckeri, underleverantörer för fakturering och leverans av varor, för IT-drift och IT-stöd.

 

I vissa fall kan vi även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra externa parter som inte är våra biträden, utan som själva har ett eget ändamål och ansvar för sin hantering av personuppgifterna. Detta kan ske i följande fall:

Utlämnande till myndighet (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) för det fall lag kräver att vi gör det.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till annonsörer och vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till externa parter.

 

Skydd av uppgifter

Lokalt lagrade uppgifter skyddas fysiskt i låsta lokaler och i datorer med inloggningsskydd.

 

Arkivering

Bengt Bakom Kameran har ingen bortre gräns för hur länge vi sparar information.

 

Rätt till information och att bli glömd

Enligt GDPR har du rätt att få ut information som finns samlad om dig själv. Vill du ha denna information skriver du till info@bengtbakomkameran.se. Du har även rätt att få denna information om dig raderad.

Hantering av Cookies

Bengt Bakom KameranAB använder sig av så kallade cookies på sin webbsida  Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies för att kunna:

  • se information som besöksstatistik

  • se vilka operativsystem som används

  • se vilka webbläsare som används

  • se hur webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av bengtbakomkameran.se som avsett.

bottom of page